חניה
  לוח אירועים
  דלג על לוח אירועים

  אירועי היום

  הקצאת מקום חניה לנכה בסמוך לביתו


  בהתאם להוראות חוק חניה לנכים, תשנ"ד-1993 (להלן "החוק"), מי שזכאי למקום חניה לרכב מזכה אחד הינו מי שרכבו נושא תג נכה, וכן מי שהוא עיוור או נכה שהציג אישור רפואי מרופא שהוסמך לאשר נכות על פי דין, על אחת מאלה:

   

  ·         דרגת נכותו 90% ותנועתו בדרכים בלי רכב עלולה לסכן את מצב בריאותו

  ·         הוא מוגבל בהליכה וזקוק לכיסא גלגלים לצורך ניידותו

  ·         הוא זקוק לרכב כאמצעי תנועה בגלל רגליו הנכות.

   

   

  תנאים לקבלת מקום חניה אישי לנכה בסמוך לביתו

  בעלי נכות העומדים בהוראות החוק זכאים להקצאת מקום חניה בסמוך למקום מגוריהם, בהתאם לתנאים הקבועים בחוק.

   

  המסמכים הנדרשים

  אישור על אחוזי נכות בשיעור של 90% ומעלה (מביטוח לאומי או משרד הביטחון). 

  העתק דו-צדדי של תג הנכה שהונפק להם על ידי משרד הרישוי.

  העתק תעודת הזהות, לרבות ספח הכתובת.

  חשבון ארנונה על שם מבקש מקום החניה, ובמקרה של קטין או חסוי, על שם האפוטרופוס המתגורר עמו.

  העתק רישיון רכב בתוקף, של רכב מזכה המופיע בתג הנכה, עבורו מבוקשת הקצאת מקום החניה. מספרו יופיע על גבי תמרור החניה.

   

  תהליך מימוש הזכות

  ·         יש להגיש בקשה בכתב לגוף האחראי ברשות המקומית על חניה והצבת התמרורים ("מחלקת החניה", "ועדת התמרור המקומית", "ועדת תחבורה עירונית" וכד').

  ·         הבקשה תכלול את המסמכים הבאים:

  ·         מכתב בקשה עם פרטי הפונה.

  ·         צילום תעודת הזהות של הפונה, כולל הספח עם הכתובת.

  ·         צילום של רישיון הרכב שעבורו מבוקשת הקצאת מקום החניה.

  ·         אישור על אחוזי הנכות מגורם מוסמך (כגון המוסד לביטוח לאומי או משרד הביטחון).

  ·         אישור על אחוזי מוגבלות בניידות ממשרד הבריאות (אם קיים).

  ·         מי שעבר את גיל הפרישה עשוי להתבקש לצרף, לחלופין, חוות דעת של רופא מומחה המאשרת את מגבלת הניידות.

  ·         צילום של תג החניה לרכב נכה (משני צדדיו) שהונפק עבור אותו רכב.

   

  ועדה להקצאת מקום חניה אישי לרכב נכה

  אדם שמשרד התחבורה הנפיק לו תג נכה, אך אינו זכאי למקום חניה על פי הוראות החוק, רשאי להגיש בקשה למועצה, אשר תידון במסגרת הוועדה להקצאת מקום חניה אישי לרכב נכה.

  המסמכים הנדרשים

  ·          העתק דו-צדדי של 'תג הנכה' שהונפק על ידי משרד הרישוי.

  ·          העתק תעודת הזהות, לרבות ספח הכתובת.

  ·          חשבון ארנונה על שם מבקש מקום החניה, ובמקרה של קטין או חסוי, על שם האפוטרופוס המתגורר עמו.

  ·          העתק רישיון רכב מזכה (רכב שנושא תג נכה ומספרו יופיע על גבי תמרור החניה), ושעבורו מבוקשת הקצאת מקום החניה.

  ·         העתק רישיון נהיגה על שם מבקש מקום החניה, או על שם קרוב משפחה מדרגה ראשונה המתגורר עמו.

  ·         חוות דעת מקצועית מרופא מומחה בתחומי האורתופדיה, הנוירולוגיה או כירורגיית כלי דם,  שתתייחס לתפקוד ולכושר הניידות של המבקש, לרבות בדיקה של טווחי התנועה.

  ·         במידה שהבקשה הינה להקצאת מקום חניה בסביבת מקום העבודה, נדרש אישור ממקום העבודה (חתום בידי מנכ"ל או רואה חשבון). האישור יכלול את פירוט ימי העבודה ושעות העבודה של מבקש מקום החניה, כולל הצהרת מעסיק בדבר מספר מקומות החניה שבחזקת העסק, והסבר מדוע העסק אינו יכול להקצות מקום חניה מתאים.

  ·          אישור על אחוזי הנכות (מביטוח לאומי או ממשרד הביטחון).

   

   

  שימו לב: במידה שלא יצורפו לבקשה כל המסמכים הנדרשים, הבקשה לא תובא לדיון במסגרת הוועדה.

   

  1.       הקצאת מקום החניה - לאחר אישור הבקשה יוצב תמרור ויסומן מקום החניה בשטח. מיקום התמרור ייקבע על ידי המועצה על פי שיקולים מקצועיים. לא תינתן חניה במקומות כגון: נתיבי תחבורה ציבורית, צירי תנועה ראשיים וכיוצא באלה

  2.        תוקף מקום החניה מקום החניה המוקצה תקף כל עוד תג הנכה בתוקף, ולא חלו שינויים בקריטריונים שנקבעו בחוק או בנוהלי המועצה, ובעמידה בהם. את תג הנכה יש לחדש לפי הוראות משרד הרישוי. לאחר החידוש, יש להעביר את התג המחודש אל מחלקת הפיקוח העירוני, לצורך הארכת תוקף מקום החניה.

  3.       הקצאת מקום החניה האישי הינה ללא תשלום.

   

  תנאים וסייגים לזכאות

  ·         מקום החניה הוא אישי והשימוש בו מותר אך ורק לרכב מזכה - רכב שנושא תג נכה ומספרו מופיע על גבי תמרור החניה.

  ·         לא יוקצה מקום חניה אישי לפונה שיש לו חניה הנמצאת בשימושו הבלעדי (כגון: חניה הצמודה לדירת מגוריו). הרשות תהיה רשאית לבטל את מקום החניה, אם תיווכח כי אין זכאות למקום החניה, מכל סיבה שהיא - שינוי בהוראות הדין, שינוי בקריטריונים של העירייה וכיוצא באלה. המועצה רשאית לדרוש כל מסמך להנחת דעתה בדבר התקיימותם של כללי הזכאות.

  ·         במקרים חריגים ומיוחדים רשאית המועצה להקצות מקום חניה שלא על פי כללי הזכאות, ובלבד שתנמק את החלטתה.

   

  מידע נוסף:

  חוק חניה לנכים, תשנ"ד-1993

  https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/310_113.htm#Seif11

               תמצית הוראות החוק: https://www.tel-aviv.gov.il/Residents/Transportation/Documents/%D7%97%D7%95%D7%A7%20%D7%97%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%AA%20%D7%A0%D7%9B%D7%99%D7%9D%20%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9F.pdfיש למלא ולצרף לבקשה את המסמך הבא


  עבור לתוכן העמוד